НУ "Васил Левски"
Начално училище в село Иганово

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за работната заплата 2024 год.
Стратегия за развитието на училището 2023/2024-2027/2028 година
План БДП 2023/2024 год.
Програма превенция ранно напускане 2023/2024 год.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици 2023/2024 год.
Система от качествени показатели за оценяване на учениците от 1-3 клас 2023-2024 год.
Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024 год.
Училищна програма за повишаване качеството на образование 2023/2024 год.
Форми на обучение за 2023-2024 год.
План за квалификационната дейност за 2023-2024 год.
Годишен план план за дейността на училището 2023/2024 год.
Учебен план 1 - 4 клас за 2023/2024 учебна година
План-програма за действие по БДП за 2023 год.
Годишен план план за дейността на училището 2022/2023 год.
Програма за предоставяне на равни възможности за 2022/2023 год.
Учебна програма за повишаване качеството на образование 2022/2023 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 год.
План БДП 2022-2023 год.
Форми на обучение 2022/2023 год.
Годишна програма за целодневна организация 2022/2023 г.
Етичен кодекс за учебната 2022/2023 г.
Учебен план 4 клас 2022/2023 г.
Учебен план 3 клас 2022/2023 г.
Учебен план 2 клас 2022/2023 г.
Учебен план 1 клас 2022/2023 г.
Насоки и правила в условията на COVID - 19 2021-2022 год.
Учебна програма за повишаване качеството на образование 2021/2022 г.
План БДП 2021-2022 год.
Учебници и учебни помагала 2021/2022 г.
Качествени показатели 2021/2022 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 г.
Етичен кодекс на училищна общност 2021/2022 г.
Училищна програма за целодневна организация 2021/2022 г.
Годишен план за дейността на училището 2021/2022 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2021/2022 г.
Форми на обучение 2021/2022 г.
Учебен план 4 клас - 2021/2022 г.
Учебен план 3 клас - 2021/2022 г.
Учебен план 2 клас - 2021/2022 г.
Учебен план 1 клас - 2021/2022 г.
План БДП 2021 год.
Годишен план за дейността на училището 2020/2021 год.
Правилник за дейността на училището за 2020/2021 година
Условия за организиране на формите на обучение 2020/2021 год.
Стратегия за развитието на училището 2020/2024
Учебна програма за повишаване качеството на образование 2020/2021 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2020/2021 г.
Учебници и учебни помагала 2020/2021 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021 г.
Учебен план за 4 клас 2020-2021 год.
Учебен план за 3 клас 2020-2021 год.
Учебен план за 2 клас 2020-2021 год.
Учебен план за 1 клас 2020-2021 год.
Училищна програма за целодневна организация 2020-2021 год.
Етичен кодекс на училищната общност 2020-2021 година
Насоки и правила в условията на COVID - 19
Система от качествени показатели за оценяване на учениците от първи до трети клас
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и воденен на училищната документация за първи срок на учебната 2019/2020 год.
График за допълнителни консултации на учителите по учебните предмети за първи срок на учебната 2019/2020 год.
График за провеждане на консултации по учебните предмети за първи срок на учебната 2019/2020 год.
График за допълнително обучение за ОП за обучителни трудности за първия срок за учебната 2019/2020 год.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2019/2020 год.
Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2019/2020 год.
Училищна програма за повишаване на качеството на образование за 2019/2020 год.
Правилник за дейността на училището за 2019/2020 година
Етичен кодекс на училищната общност за 2019/2020 година
Форми на обучение за учебната 2019/2020 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за 2019/2020 год.
Училищен учебен план за първи клас за учебната 2019/2020 год.
Учебна програма по Бълг.език и Литература за първи клас
Становище на РУО-гр.Пловдив
Решение №1510 на Община Карлово
Годишен план на училището 2019/2020 год.